Waarom bedrijfsvideo laten maken! Video & Reclame is uw partner in het bevorderen van uw naamsbekendheid en online vindbaarheid. Van bedrijfsfilm tot vormgeving tot het drukken van uw folder Disclaimer | Video & Reclame

Disclaimer


Algemene regels en voorwaarden www.video-reclame.nl en daar bij behorende websites en sociale media zijn sites of beheerd van Video & reclame adres: Kloosterlaantje 2 1921XS,Akersloot handelend onder de naam video-reclame.nl, woningvideo ect.
Opdrachtgever: een rechtspersoon of privé persoon waarmee Video & Reclame een overeenkomst is aangegaan. Deze overeenkomst kan schriftelijk of mondeling zijn aangegaan. Op de overeenkomst zijn deze algemene regels en voorwaarden van toepassing.

Deze algemene regels en voorwaarden hebben betrekking op alle opdrachtgevers van Video & Reclame.

Artikel 1. Video & reclame, bedrijfsprofiel

1.1. Video & reclame  is een organisatie welke videopresentaties  van onroerend goed, events, unboxing &bedrijven produceert. De geproduceerde videopresentaties worden getoond op de website www.woning-video.nl, www.video-reclame.nl  en onze sociale media pagina’s
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten met Video & Reclame en haar opdrachtgevers.
1.3 De toepasselijkheid van de door opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Video & Reclame uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
2.1 Wanneer een klant schriftelijk heeft aangegeven een video te willen laten produceren door Video & Reclame en wenst dat deze gepubliceerd word op de website en\of sociale-media, komt een overeenkomst tot stand. Het overeenkomen kan middels het invullen en verzenden van het aanvraagformulier via de website of via het versturen van een algemene email of mondelinge toezegging.
2.2. Na het tot stand komen van de overeenkomst zal Video & Reclame contact opnemen met opdrachtgever voor het maken van de afspraak wanneer de video-opname plaats zal vinden. Het verzetten van een afspraak of het afzeggen van de afspraak kan telefonisch, dan wel per email en uiterlijk 24 uur voor het overeengekomen tijdstip. Afzeggen of verzetten korter dan 24 uur voor het overeengekomen tijdstip brengt een betalingsverplichting met zich mee voor opdrachtgever van € 175,– exclusief btw. Weersinvloeden welke de videopresentatie negatief kunnen beïnvloeden is een reden tot overleg tussen Video & Reclame en opdrachtgever.
2.3. Tijdens de video-opname ontvangt opdrachtgever een (eenmalige) factuur welke per omgaande voldaan dient te worden. Wanneer blijkt dat de betalingsprocedure niet succesvol verloopt (er is een beroep gedaan op stornorecht of er is onvoldoende saldo of de toegestuurde factuur wordt niet tijdig voldaan ) dan blijft er toch sprake van een overeenkomst.
De videopresentatie zal alsdan niet worden getoond op de website en de eventuele link en embedded code zal niet vrijgegeven worden.

Artikel 3. Rechten en plichten opdrachtgever.
3.1 De opdrachtgever heeft het recht binnen de op de website aangegeven kaders informatie te verstrekken over het gefilmde object. Het plaatsen van deze gegevens geschiedt geheel op eigen risico van de opdrachtgever. Deze gegeven dienen per email te worden aangeleverd. Video & Reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutief vermelde gegevens/informatie, in welke vorm dan ook.
3.2 De klant staat er voor in dat de door haar aan de medewerkers van Video & Reclame toegevoegde informatie c.q. aanvullende gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de klant de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. De klant vrijwaart Video & Reclame voor alle schade voortvloeiende uit door de klant onjuist aangeleverde gegevens aan de medewerkers van Video & Reclame.
3.4 De inhoud van het door of namens de opdrachtgever aangeleverde materiaal (waaronder tekst en bijzondere objectgegevens) zal steeds door Video & Reclame worden gecontroleerd. Video & Reclame is niet gehouden het materiaal op de site te (doen) plaatsen, indien dat naar de mening van Video & Reclame strijdig zou zijn met het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden. Video & Reclame is steeds gerechtigd het reeds geplaatste materiaal direct – en zonder voorafgaande aankondiging – te (doen) verwijderen, indien naar de mening van Video & Reclame sprake is van strijd met artikel 8 van deze voorwaarden. De beslissing van Video & Reclame (dat er sprake is van strijd met artikel 8 van deze voorwaarden) is voor beide partijen bindend. In geen geval is Video & Reclame gehouden schade te vergoeden, die het gevolg is van de weigering of verwijdering door Video & Reclame. De opdrachtgever vrijwaart Video & Reclame voor aanspraken van derden, die claimen schade te lijden als gevolg van de plaatsing strijdig met artikel 8 van deze voorwaarden.
3.5 De opdrachtgever is verplicht om de teksten die zij aan Video & Reclame aanlevert om geplaatst te gaan worden op de sites in foutloos Nederlands aan te leveren. Mocht Video & Reclame ontdekken dat er een taalfout in de geplaatste tekst zit, dan zal Video & Reclame dit corrigeren. Video & Reclame is nooit aansprakelijk voor de schade die geleden wordt door het corrigeren van taalfouten.
3.5.1Rechten van beeldmateriaal
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de rechten en publicatie rechten beeldmateriaal van de door hem aangeleverde materiaal. Video & Reclame is hier niet voor aansprakelijk in welke voor dan ook.
3.5.2 portretrecht & gefilmde
Video & Reclame filmt in opdracht van opdrachtgever en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele portretrecht van derde of omstanders. Correctie in materiaal die hier uit volgt dien door opdrachtgever te worden voldaan. Schade door  filmen van gebouwen, mensen, geluid in welke vorm dan ook kan nooit als scade worden neer gelegt bij  Video & Reclame.
3.6 De opdrachtgever is gerechtigd om de streamer van Video & Reclame te gebruiken voor het vertonen van haar eigen door Video & Reclame gemaakte video op andere websites waar onroerend goed word aangeboden. Deze streamer kan de klant in laten bouwen d.m.v. de embedded code die gegenereerd wordt door het systeem van Video & Reclame. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de video te vertonen op andere websites d.m.v. een andere streamer dan de streamer van Video & Reclame. Video & Reclame blijft ten alle tijden eigenaar van de door haar gemaakte video’s, tenzij de klant deze rechten heeft afgekocht. Het plaatsen van de videopresentatie op websites welke gelijk (concurrerend) zijn als die van Video & Reclame is uitdrukkelijk verboden.
3.7 Mocht de opdrachtgever zich niet houden aan artikel 3.6, dan zal Video & Reclame haar hiervan op de hoogte stellen middels een e-mail en/of brief per post. De opdrachtgever dient dan per direct de getoonde videopresentatie op de concurrerende website te laten verwijderen.
Wordt de videopresentatie niet binnen 7 werkdagen verwijderd van de betreffende website dan is Video & Reclame gerechtigd de videopresentatie in zijn geheel van  Video & Reclame  te verwijderen. De link en de embedded code zullen dan niet meer werken.

Artikel 4. Duur
4.1 Overeenkomsten m.b.t. tot advertenties anders dan videopresentaties van onroerend goed op Video & Reclame worden aangegaan voor de duur van 12 maanden.
4.2 De overeenkomst m.b.t. advertenties anders dan videopresentaties van onroerend goed eindigt automatisch. Geruime tijd voor het aflopen van de overeenkomst zal woningplein telefonisch contact met opdrachtgever opnemen. De klant dient zelf de periode met 12 maanden te verlengen.
4.3. Overeenkomsten m.b.t. de videopresentatie lopen door tot het moment dat opdrachtgever via email opzegd. Het tijdstip van het afmelden van het object is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Video & Reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld door derden voor het (nog) steeds aanbieden van de videopresentatie, ook wanneer een object reeds verkocht is aan derde(n).

Artikel 5. Tarieven en betaling
5.1 Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door Video & Reclame op het moment van tot stand koming van de overeenkomst worden gehanteerd. Deze tarieven worden vermeld op de afgesloten overeenkomst zoals een factuur, opdrachtbevestiging, offerte, Pro Forma factuur of incassoformulier.
5.2 Video & Reclame behoudt zich het recht voor om periodiek de prijzen te wijzigen.
5.3 Video & Reclame behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden. Op deze factuur wordt 21% BTW vermeld van het factuurbedrag. Alle tarieven van Video & Reclame zijn uitgedrukt in euro’s.
5.4 De klant dient via de door Video & Reclame gehanteerde betalingswijzen te betalen.
5.5 Video & Reclame is pas gehouden de aanvullende gegevens en de video van de klant te plaatsen na ontvangst van de algehele en volledige betaling.
5.6 In geval van niet voldoen aan de betalingsverplichting, komen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door klant verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,–.
5.7 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Video & Reclame gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de video en aangeleverde gegevens ), indien en zolang de klant niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Video & Reclame volledig heeft voldaan.
5.8 Video & Reclame tracht dezelfde kwaliteit te waarborgen, welke gelijk is aan de reeds geplaatste videopresentaties. Opdrachtgevers gaan met deze vergelijkbare kwaliteit akkoord en kunnen niet onder de betalingsverplichting uit wanneer opdrachtgever zich niet kan vinden in de kwaliteit van de video-opname.
Het opnieuw laten maken van een videopresentatie schept dezelfde verplichtingen al ware het een eerste opname.

Artikel 6. Support
6.1 Video & Reclame beschikt over een supportafdeling. U kunt deze afdeling benaderen wanneer u vragen heeft over o.a. het inbouwen van de embedded code op uw website.  

6.2 Wanneer u besluit de adviezen van onze supportafdeling op te volgen, doet u dit op eigen risico.
6.3 De supportafdeling is uitsluitend te bereiken via email : info@video-reclame.nl

Artikel 7. Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen site
7.1 Video & Reclame staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de site van tenminste 90%. Video & Reclame is niet gehouden tot enige schadevergoeding, indien de site (tijdelijk) onbereikbaar is wegens onderhoud of de onbereikbaarheid van de site zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van Video & Reclame liggen. Promotie binnen socialemedia kan geen elke recht worden toegekent aan of door Video & Reclame of schaden worden toegekent
7.2 Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van Video & Reclame liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van de opdrachtgever) wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. Video & Reclame is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.
7.3 Video & Reclame is steeds gerechtigd de site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van de site ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de site.

Artikel 8. Ongeoorloofde activiteiten
8.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van ter zake relevante informatie en het tonen van een video. 

8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de site en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of de etiquette. De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming.
8.3 Indien Video & Reclame van oordeel is dat de klant in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is Video & Reclame gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, de videopresentatie en/of banner met onmiddellijke ingang te verwijderen zonder dat de klant tot enige schadevergoeding of terugbetaling van gelden gerechtigd is.
8.4 De teksten en beeldmateriaal ( in welke vorm dan ook ) die u laat plaatsen opsites van Video & Reclame dienen van goede smaak te getuigen. Het mag niet aanstootgevend of kwetsend zijn. Video & Reclame zal steeds beoordelen of hiervan sprake is. Mocht Video & Reclame oordelen dat hier sprake van is, dan zult u hiervan op de hoogte gesteld In dat geval zal Video & Reclame uw tekst en/of beeldmateriaal niet plaatsen.

Artikel 9. Privacy
9.1 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden via info@video-reclame.nl
9.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Onze sites gebruikt Cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Cookies worden tevens gebruikt om informatie te verzamelen over klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Video & Reclame. De verwerking van Cookies vindt deels plaats door derden. Deze derden hebben echter geen toegang tot persoonlijke gegevens.
9.3 De opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Video & Reclame om de video’s die voor haar door Video & Reclame zijn geproduceerd in te zetten voor promotionele en marketingdoeleinden van Video & Reclame.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1 Video & Reclame is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de website, de informatie geplaatst op de site en de video’s die getoond worden op de site. Niets in deze overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de klant in.
10.2 In het geval Video & Reclame in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden voor een opdrachtgever verricht of doet verrichten, vrijwaart de opdrachtgever Video & Reclame ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval woningplein gebruik maakt van door de opdrachtgever aangeleverd teksten.
10.3 De opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Video & Reclame dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere opdrachtgevers en vrijwaart Video & Reclame voor alle aanspraken uit dien hoofde.
10.4 Het filmmateriaal en de bewerkte video’s die Video & Reclame maakt in opdracht van haar opdrachtgevers, blijven ten alle tijden eigendom van Video & Reclame en mogen niet getoond worden zonder toestemming van Video & Reclame. (met uitzondering van hetgeen gesteld in artikel 3.6)

Artikel 11. Aansprakelijkheid Video & Reclame
11.1 De opdrachtgever vrijwaart Video & Reclame voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade of kosten, die verband houden met de door de klant geplaatste content op de site of die voortvloeien uit het gebruik van de site door de klant.
11.2 Video & Reclame aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de site kan/kunnen worden verkregen.
11.3 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Video & Reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Video & Reclame gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze klanten.
11.4 Video & Reclame is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van haar websites en is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van klanten of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.  

Artikel 12. (Tussentijdse) beëindiging Deze overeenkomst kan door Video & Reclame met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onder andere – doch niet uitsluitend – in de volgende gevallen:
a. Wanneer de opdrachtgevert een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;
b. Ingeval (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement van de zakelijke opdrachtgever is aangevraagd;
c. Indien de opdrachtgever niet langer actief is als bedrijf.  

Artikel 13. Beveiliging 

13.1 Video & Reclame spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en-of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
13.2 Video & Reclame is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, verlies van foto’s en/of video’s, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma`s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de site wordt gemaakt.
13.3 Video & Reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Video & Reclame gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en-of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden onze leden.

Artikel 14. Klachtenafhandeling
14.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst van Video & Reclame. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via info@video-reclame.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
14.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank Alkmaar zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan.   

Tenslotte: Wanneer Video & Reclame wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen opdrachtgever en Video & Reclame bestaan over op deze andere rechtspersoon. Nietigheid dan wel vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden zal geen effect hebben op de verbondenheid van de overige bepalingen.  
Deze voorwaarden kunnen door Video & Reclame worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. U kunt deze voorwaarden steeds uitprinten middels de print button. Tevens kunt u ons verzoeken om kosteloze toezending van de leveringsvoorwaarden. U kunt dit verzoek richten aan info@video-reclame.nl

Video en Reclame is uw partner voor marketing en productie van bedrijfsvideo en productfotografie tot vormgeving en drukwerk.
Laten maken van Bedrijfsvideo, bedrijfsfilm, beursvideo bent u bij video en reclame op het goede adres. Wij maken uw bedrijfsvideo op basis no cure no pay. Ook adviseren wij u graag bij het promoten van uw bedrijfsvideo via Twitter, Facebook of via uw eigen website. Videomarkering begint bij het professioneel inrichten van uw youtube kanaal.